Παρασκευή, 4 Σεπτεμβρίου 2009

Δημοσίευση για την αναγνώριση της Μακεδονικής γλώσσας από Ελληνική εφημερίδα το 1905!!!
Παρασκευή 8 Ιουλίου 1905 (δημοσιεύτηκε στη «Νέα Ημερησία» της Βιέννης). «Προ μηνών κατηρτίσθη εις Μοναστήριον υπό της Μακεδονικής Οργανώσεως επιτροπή, ήτις ανέλαβε το έργον να συντάξη γραμματικήν Μακεδονικήν. Η επιτροπή αποτελείται εξ επτά καθηγητών της γλωσσολογίας. Ως βάσις της γραμματικής ταύτης θα ληφθεί η διάλεκτος, η εις το βιλαέτιον Μοναστηρίου ομιλουμένη. Η διάλεκτος αύτη εκηρύχθη ήδη υπό της επιτροπής ως η Μακεδονική γλώσσα. Οι διδάσκαλοι των Σλαυϊκών σχολείων εις την Μακεδονίαν εντέλλονται όπως διδάσκουν την γλώσσαν ταύτην αντί της σερβικής ή της βουλγαρικής και διά μέσου αυτής να τίθεται η βάσις προς την δημιουργίαν ανεξαρτήτου Μακεδονίας. Προσεχώς δε θα τυπωθούν διδακτικά και διάφορα άλλα βιβλία εις την Μακεδονικήν ταύτην γλώσσαν, ευθύς δε κατόπιν σκέπτεται η Οργάνωσις ν’ απαγορεύση την χρήσιν της σερβικής και βουλγαρικής γλώσσης» [σκριπ, 8/7/1905, σ. 1. εμπρος, 11/7/1905, σ. 4].

Μετάφραση στα Αγγλικά μέσο Google translate:

Friday 8 July 1905 (published in «New Imerisia» Vienna). «Pre katirtisthi months in Monastir in the Macedonian Organization Committee, or undertook work to produce grammatikin Makedonikin. The committee consists of seven professors of linguistics. A valid grammar will still take the dialect, the Monastiriou vilaetion in the colloquial. The dialect LATTER ekirychthi already on the committee as the Macedonian language. The teachers of the schools in the Slav Makedonian ordered as taftin teach the language instead of the Serbian or Bulgarian and through this to enter the sound to create an independent Macedonia. Coming soon will be printed textbooks and other books in the Makedonikin taftin language, soon after it does the Organosis’ s prohibition chrisin the Serbian and Bulgarian »[skrip, 8/7/1905, p. 1. FRONT, 11/7/1905, p. 4].